Informace pro subjekty údajů

Dle čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

a) totožnost správce osobních údajů:
Rodley s.r.o., IČ: 038 95 157, se sídlem K Velké Ohradě 865/1, Praha 5 – Řeporyje

b) účely zpracování a právní základ pro zpracování, oprávněný zájem správce nebo třetí strany:
Kupující nemovitosti (resp. zájemce o koupi nemovitosti): zpracování je nezbytné pro splnění kupní smlouvy, pro přípravu smluv, oprávněný zájem správce i kupujících – operativnost komunikace při vyřizování přípravy smluvních dokumentů vyřizování reklamací, přiřazení plateb.

c) příjemci osobních údajů:
Pouze zpracovatelé – společnost zajišťující organizaci prodeje, účetní a daňový poradce.
Nezpřístupňujeme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací.

dle čl. 13 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, nejsou-li uvedeny výše

a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
Osobní údaje uchovávané elektronicky se likvidují smazáním příp. anonymizací, osobní údaje uchovávané v listinné podobě se likvidují skartací.
Osobní údaje kupujících jsou uchovávány po dobu 1 roku od vypršení reklamačních lhůt dle kupní smlouvy, tj. nejvýše 6ti let. V případě, že nedošlo k uzavření kupní smlouvy nebo byla kupní smlouva zrušena, jsou údaje uchovávány po dobu nejvýše 4 let od ukončení poslední smlouvy uzavřené s kupujícím resp. zájemcem o koupi.
Osobní údaje obsažené v účetních záznamech se uchovávají, pokud v § 32 zákona o účetnictví není stanoveno jinak,
a) V případě účetní závěrky a výroční zprávy po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,
b) V případě účetní dokladů, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,
c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví (§ 33), po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

b) oprávněné zájmy, pro které jsou údaje zpracovávány dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení
Zájem správce a třetí strany na zpracování kontaktních údajů – operativnost komunikace při vyřizování přípravy smluvních dokumentů vyřizování reklamací, zájem správce a třetí strany na zpracování čísla bankovního účtu – přiřazení přijatých plateb(číslo bankovního účtu je dále zpracováváno v rámci účetních podkladů, tedy ke splnění právní povinnosti správce)

c) informace o právech subjektu údajů:
Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Blíže k výkonu těchto práv je uvedeno v bodu 3 níže.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

d) požadavky na poskytování osobních údajů
Poskytování osobních údajů subjektem údajů je požadavkem smluvním, bez uvedení těchto údajů by nebylo možné plnit smlouvu.

Jako subjekt údajů (fyzická osoba) máte dle nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679 následující práva:

právo na přístup k osobním údajům
Jedná se o právo na informaci, zda jsou či nejsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:
účely zpracování – viz. bod 1 písm. b) výše
kategorie dotčených osobních údajů – viz. bod 1 písm. d) výše
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny – viz. bod 1 písm. c) výše
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy – viz. bod 2 odst. a) výše
že máte právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, právo vznést námitku – viz. bod 3 písm. a) až f) níže
že má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů viz. bod 2 písm. c) výše
informace o zdroji osobních údajů – viz. bod 2 písm. e) výše
právo žádat výmaz osobních údajů – lze vyhovět pouze v případech uvedených v čl. 17 Nařízení

právo na přenositelnost
Tomuto právu bude možné vyhovět pouze v případě klientů tam, kde jsou osobní údaje vedeny elektronicky.

právo na opravu nebo doplnění
Na základě získání věrohodné informace dojde k opravě nebo doplnění osobních údajů.

právo na omezení zpracování
Žádosti o omezení zpracování bude vyhodnocena a vyřízena v souladu s čl. 18 Nařízení.

právo vznést námitku
Subjekt údajů má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) (zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobodu subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě).

Formulář pro uplatnění některého z výše uvedených práv je k dispozici na webových stránkách: www.milovicebyty.cz